Back

Oshozondi



Meaning

A Lavish spender


Example

Bayo na Oshozondi, he spend 10 million for club last night


Synonyms: ["Rich", " Extravagant"]


Origin: Lagos



By Marv June 12, 2018